Souhlas se zpracováním osobních údajů / Obchodní podmínky

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1.

Udělujete tímto souhlas společnosti Cooking School Cocina Rivero, se sídlem Praha 6 – Břevnov, Nad Závěrkou 1107/17, PSČ 16900, Emmanuel Rodrigo Rivero Lemuz IČ: 247 72 534, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 74126 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo

2.

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření objednávky, popř. pro zasílání marketingové komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 • Systémové – pro ukládání uživatelského jazyka a jiných funkcí nutných k fungování stránky
 • Google Analytics – pro měření návštěvnosti

4.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti http://www.cocinarivero.cz/kontakt/.

5.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru Vilém Procházka
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

7.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsoby plateb za Kurzy a Poukazy jsou tyto:
– Platba v hotovosti – do pěti dnů od objednávky Kurzu nebo Poukazu
– Platba on-line prostřednictvím platební karty – přes zabezpečený systém exactly.com
– Platba převodem
– Okamžitý bankovní převod
– Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, uhradí cenu před vyřízením objednávky na bankovní účet Provozovatele s uvedením jména, příjmení, data a názvu Kurzu do poznámky pro příjemce. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla částka připsána na účet Provozovatele.
– Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutí kurzu před jeho započetím. V opačném případě není oprávněn se kurzu zúčastnit.

8.

POUKAZY

Využití Poukazu
– Držitel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vyčerpat uhrazením ceny Kurzu. – – Čerpání Poukazu na jiné služby Cocinarivero se nepřipouští.
– Držitel Poukazu nemá nárok na výměnu Poukazu za peníze.
– Držitel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v době platnosti Poukazu. Po skončení platnosti nemá držitel tohoto Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby cocinarivero.
– Platnost Poukazu a její prodloužení
– Platnost Poukazu je na něm vyznačena.

– Žádost o prodloužení platnosti Poukazu je Zákazník povinen doručit cocinarivero e-mailem na adresu emmanuel@cocinarivero.cz, a to ještě před vypršením platnosti Poukazu.
– U Poukazů s propadlou platností již není možné tuto platnost prodloužit.

9.


REKLAMACE KURZU

V případě, že podmínky Kurzu neodpovídaly sjednaným podmínkám je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění. Cocinarivero neodpovídá za výsledek Kurzu.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.
Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Provozovatele na e-mailové adrese emmanuel@cocinarivero.cz či na adrese jeho provozovny nebo sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Zákazníka oznámení o uplatnění práv z vadného plnění.
Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez prodlení, nejpozději do 6 měsíců ode dne konání Kurzu.
Při uplatnění práva z vadného plnění je Zákazník povinen prokázat uzavření smlouvy.
Reklamace včetně odstranění vady bude Provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
Vada je Provozovatelem odstraněna zejména umožněním bezplatné účasti Zákazníka na jiném Kurzu, případně poskytnutím slevy z ceny Kurzu či úplným vrácením ceny Kurzu.